‏اعتراض به حذف ‎عادل و ‎نود در آنتن زنده شبکه سه

5,581