یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی -ابوالفضل مهدی زاده- بخش اول

1,119
Introduction to Sequences and Time Series/ (Introduction to Recurrent Neural Networks (RNNs/ What is LSTMs/ Introduction to Deep NLP/ به همراهی پیاده سازی مثال هایی از شبکه های RNN، LSTM در کتابخانه کراس برای پیشبینی سری های زمانی، تولید متن، ترجمه ماشینی و ...
pixel