گفتار ۹۴ ” قصه ریا “ - سخنانی از بزرگان

46

تحلیل ریا ، در واقعه پادشاه و شهبانوی کشور مراد و قصه عظمت بندگی ایوب …