تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید. ...

2,547
این سكانس از مختارنامه خیلی فوق العاده است........ امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید: تزویر سکه ای است دورو ،که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش را، و چه خون دل ها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین یا ایها الذین آمَنوا، آمِنوا ...
pixel