کمپین من نقشم را ایفا می‌کنم!

29
کدام از ما بر جهان اطرافمان اثر می‌گذاریم، شما چقدر به اثری که هر روز، هر لحظه با هر کنش آگاهانه یا نا آگاهانه‌ای که می‌گذارید، فکر می‌کنید؟ حواستان هست که می‌توانید چه نقش پررنگی در این داستان زندگی داشته‌باشید؟ با هم‌قدم شدن در مسیر ساختن، اثر ساز شوید و نقشتان را ایفا کنید. برای همراهی با کمپین #مننقشمراایفامیکنم ، به لینک بیو سر بزنید؛ تا بهار چیزی نمانده است. ️ 021-45434 https://ifacrowd.fund/ شماره کارت ایفا: 6221061220942876 شماره حساب ایفا: 47000823690600 شماره شبا: 750540106347000823690600 کد دستوری پرداخت با تلفن همراه: *780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفرداییآباد #حمایت #قرضدادن #کسبوکار #روستاهای_ایران
pixel