بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت ها

201

شبکه دو- 16 اردیبهشت 98- 20:30 | بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت ها. معاون دادستان کل در امور فضای مجازی، می گوید قرار شد قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را حداکثر تا 5 درصد افزایش یا کاهش ارائه کنند. به گفته جاویدنیا، قیمت پایه را اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودروساز تعیین می کنند. معاون دادستان این را هم گفت که قرار است ساز و کاری هم برای شفاف شدن هویت آگهی دهنده مشخص شود تا هر کسی نتواند بی ضابطه و دلخواه

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده