گزارشی از اقدامات پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در خصوص زوال مرکبات

164
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، دکتر مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در گفتگویی با روابط عمومی به بیان گزارشی از اقدامات پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در خصوص بیماری زوال مرکبات و برنامه های آینده پرداختند.
pixel