100 ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

174

100 ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته سوم اردیبهشت 98شماره 31/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی/تدوین و تصویر: روح اله دلیر