آیا آمادگی باردار شدن دارم؟

326

قدم اول در راستای بچه دار شدن این است که، موقعیت خود را نسبت به همسرتان ارزیابی کنید و ببینید که چطور زندگی شما با بارداری تغییر خواهد کرد. منابع: http://www.drzanan.com https://www.mamanam.com

zhicalfit 4 دنبال کننده
pixel