فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

121

کد متلب ارائه شده، برای فشرده سازی تصاویر رنگی است. برای فشرده سازی از تبدیل موجک با فیلتر Haar استفاده میکنیم. نحوه فشرده سازی به این صورت است که ابتدا کانالهای رنگی عکس را جدا کرده و عملیات فشرده سازی را روی هر کانال انجام میدهیم و سپس نتایج فشرده سازی در هر کانال را ادغام میکنیم تا عکس رنگی فشرده سازی شده کلی به دست آید. لینک خرید: https://goo.gl/YUdZ1E . آدرس وبسایت فروشگاه پروژه های هوش مصنوعی و داده کاوی : www.masoudabasian.ir