حاصل دو سال فعالیت انجمن همیاران در استان قزوین

198

حاصل دو سال فعالیت انجمن همیاران در استان قزوین و حمایت پر شور و گرم مردم عزیز استان در پشتیبانی از انجمن برای کاشتن لبخند مهربانی بر لبان خانواده های نیازمندی که چشم امید بر دستان ما داشتند