روایتی تلخ و باور نکردنی از بزرگان جنگ تحمیلی - آیت الله حامد وفسی

438
چرایی گمنامی بسیاری از بزرگان دفاع مقدّس و شهرت برخی از رزمندگان جنگ ( پرده برداری و کشف حقایقی از جنگ )
pixel