نمی شود برجام باشد و هزینه اش را فقط ما پرداخت کنیم

459
اگر برجام برای امنیت، صلح و توسعه منطقه مهم است؛ همه باید هزینه آن را پرداخت کنند
pixel