امام زمان شبیه پیامبر و علی و فاطمه است!

244

من شبیه پدربزرگم هستم! به تو فکر می کنم که شبیه پدربزرگت هستی ... قرآن که می خوانی انگار محمد (ص) است که قرآن می خواند لبخند که می زنی انگار فاطمه (س)، به میدان که می آیی انگار علی (ع) ... چقدر مشتاق دیدن ات هستم! خودم این را نمی دانستم ... من واقعا منتظرت هستم !

جام جمکران
جام جمکران 927 دنبال کننده