کوروش علی بخشی بوکس اردو در قعله تاریخی پور پرویز

224
اردو درقعله پور پرویز تقدیم به دوستان
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel