سامانه جامع اتوماسیون صدا و تصویر آریستا

48

سامانه هوشمند مدیریت حافظه سلسله مراتبی آریستا امکان مدیریت و انتقال فایل های فیزیکی درون اتوماسیون را بین مخازنOnline ، Offline ، Nearline برقرار میکند و از سه بخش HSM Service ،Tape Library Service و Backup Service تشکیل شده است . شرکت بین المللی تهران فراژه 02188502050 - www.tfi.co.ir