مدرسه حفظ قسمت 120- سوره بروج2

82

اینجا مدرسه حفظه یعنی جایی که شما به آسونی میتونید حافظ جز سی قرآن بشید.