مزایای بتن الیافی

153

- هدف از افزودن الیاف به بتن تنها افزایش مقاومت نیست، بلکه نقش اصلی الیاف کنترل رشد ترک های بتن ، افزایش مقاومت پیش از ترک خوردگی (جذب انرژی بتن ) است. - افزايش فاصله درزها در روسازي بتني - سرعت اجراي بالاتر در پروژه هاي مشاركتي - روسازي مسلح الياف بدون درز با حذف كامل ميلگردهاي حرارتی - كاهش هزينه پروژه هاي EPC و BOT - شاتکریت مسلح به الیاف پلیمری علاوه بر تسهیل و افزایش سرعت اجرا، سبب کاهش هزینه ها در مقایسه با شاتکریت مسلح شده با مش خواهد شد. ...