گ7-دستهای پشت پرده....

222
دست های پشت پرده ای که باعث شعله ورشدن جنگ جهانی دوم شده و ملیون ها کشته وزخمی برجای گذاشت.
مصرح 7 دنبال کننده
pixel