معنی شیطان

621

شیطان که یکی هست پس چرا از لفظ شیاطین در قرآن نام برده شده؟؟