کلامی دلنشین از آیت الله شهید دستغیب درباره گذر عمر - شیراز

347

بخشی از سخنان آیت الله دستغیب"ره" درخصوص گذشت سالهای عمر.