پدیده روانگرایی

552

در این ویدیو شاهد نوعی از خاک خواهید بود که بر اثر پدیده روانگرایی به چنین فرمی درآمده و هیچگونه مقاومتی از خود ندارد. با ما باشید در : www.sharifgp.mihanblog.com instagram: sharifgp