سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1394

13,049

هم خوب، هم معمولی و هم بد. سالی که به شکلی نامحسوس تغییر نسل موزیسین های پاپ لمس می شد