زیربغل سیمکش از جلو دست باز

883

در این کلیپ اشتباهات رایج و تکنیک هایی برای افزایش کارایی ارائه میشه