آموزش حسابداری و استخدام - ماجرای کارمند بانک دیروز ،حسابدار امروز

434
ماجرای شنیدنی و تجربه خوب این کارآموز که پس از هفت سال از بانک استفاده کرد و به حسابداری شرکتهای خصوصی روی آورد را در این کلیپ ببینید .
pixel