فستیوال تخصصی نوآوری‌ از پساب تا آب به همت شبکه فن بازار ملی ایران

167

فستیوال تخصصی نوآوری‌ از پساب تا آب به همت شبکه فن بازار ملی ایران در محل صندوق نوآوری و شکوفایی | 23 تیرماه 1398