تصاوير ديده نشده از سيل بهار 98 درخوزستان

267

اين ويدئو حاوي تصاوير زيبايي از بارش و وقوع سيل در بهار 98 در خوزستان است