معرفی کارتابل فعالیت ها در سامانه پایش

65

معرفی کارتابل فعالیت ها و بخش های مختلف آن سامانه پایش برنامه عملیاتی