سفرنامه جیم جمل در لندن -1384

363

6765 - " سفرنامه جیم جم در لندن" ؛ تهیه کننده : گودرز طهماسبی ، اجرای برنامه توسط حسین رفیعی با کاراکتر جیم جمل؛ اجرای مسابقه بین بچه ها، گفتگو با نوجوانان ایرانی وخانواده آنها؛ واجرای مسابقه برای کودکان ونوجوانان باموضوع دستورزبان فارسی (سال تولید 1384 )