رجز خوانی علیه دشمنان شیعه و نظام

742

کربلایی حسین طاهری