صالحی: با هر گونه ناهنجاری در فضای حرفه ای سینما برخورد خواهد شد

77

صالحی: با هر گونه ناهنجاری در فضای حرفه ای سینما برخورد خواهد شد/ نباید با یک تعمیم ، صنفی را زیر سوال برد www.nikru.ir