عکسبرداری هوایی هرمزگان

492

پرواز هواپیمای دورنیر Dornier عکسبرداری هوایی سازمان نقشه برداری کشور به منظور نقشه برداری استان هرمزگان