روحانی:ملت و دولت در امتحان الهی سیل اخیر موفق بودند

30

روحانی:ملت و دولت در امتحان الهی سیل اخیر موفق بودند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :