سید حسن نصر الله کمر ما را شکست!!!

405

این جمله اعتراف اسرائیلی هاست.