نابرابری در دنیای سرمایه داری امروز

148
148 بازدید
اشتراک گذاری
شدت نابرابری و آینده ای بد و بدتر برای مردم جهان مرگ بر اقلیت 1 درصدی درود بر زحمتکشان جهان 99درصدی ها ببببببب
pixel