گفتگوی رضا غیابی و فرید شکریه با نخبه گان فروم نانو در مورد تحریم ها

189

گفتگوی رضا غیابی و فرید شکریه با نخبه گان فروم نانو در مورد تحریم ها و فرصت های آن. در شرایط تحریم چه کنیم؟ چه تغییرات اقتصادی و فرهنگی برای مقابله با تحریم نیاز داریم؟ ایراد کار ما کجاست؟ و چرا باید با عینک خوش بینی به شرایط نگاه کنیم؟

oppmakr
oppmakr 37 دنبال کننده