گفتار 10 ”فرق میان گمان و یقین“

90
بیداری از خواب عالم محسوسات و سیر در عالم زیبا و بهت انگیز معقولات...“مردگان را به مردگان بسپار”
pixel