گفتار ۱۰۹ ” ادامه قصه یوسف “

75

حرکت جوهری عشق و کمال آفرینی در مجموعه کائنات”. “معانی حرکت” . “امثله حکمی”. “اعجازات فوق تصور آدمی”.