عید سعید قربان

657

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان، عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک.