من دبیرستانی هستم و با آموزش حسابداری کاربردی حسابدار شدم

232

حسابداری سن و سال نمی شناسد .این واقعیت را از زبان این کار آموز دبیرستانی بشنوید!!!

pixel