رود نمک

304

آب غلیظ نمک جاری که به دلیل درصد بسیار زیاد نمک آن رسوبات زیبایی در کف و اطراف رود ایجاد نمده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت طراحان تصفیه مراجعه فرمایید: http://www.ttkwater.com/salt.html