آموزش دیگر برش و سانسور زیرنویس با سابزبُر

1,724

اینبار در کنار اِس اِم اِم ویدئو اسپلیتر https://github.com/m-audio91/SubzBor/wiki

pixel