سود خودسوزی، دولت ها بیشترین سود از سیگار را صاحب هستند

494

با آنکه ضرر زیان سیگار دخانیات قلیان تنباکو و.. کاملا مشخص است اما دولت ها کاملا آن را نفی نمی کنند. بیش از 50 درصد حتی تا 80 درصد قیمت یک سیگار درآمد دولت کشور است که از طریق عوارض گمرک مالیات مالیات ارزش افزوده مالیات و جریمه بهداشت اضافه دریافت برای بیمه هزینه داروهای ضد اعتیاد درمان سرطان که بیشتر خارج از تعهد بیمه است دریافت می شود. هر شخصی که سیگار قلیان تنباکو می کشد خودسوزی برای دولت میکند