مستند کارآفرینان (مهندس احسانفر)

1,047

... اکنون سیستان است و بادهای سوزان تابستان. غبار و طوفان شن بیداد می کند در این دیار سوخته. در این برهوت برای خود کسی شدن امری است به ظاهر محال. ...