خطوط ریلی می توانند، آسیا را به اروپا متصل کنند

90
اهمیت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه ترانزیت و حمل و نقل، گفت: ایران و ترکیه با همکاری مشترک در زمینه ترانزیت و خطوط ریلی می توانند، آسیا را به اروپا متصل کنند و این اقدام به نفع کل جهان و منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
pixel