رکورد پرس شانه بادنبل 143کیلویی Mateusz Kieliszkowski

138

Mateusz Kieliszkowski WORLD RECORD DUMBELL PRESS | 315LBS ROGUE RECORD BREAKERS

فیتنس
فیتنس 1.6 هزار دنبال کننده