کاربردها و اثرات جانبی اسید فسفری(نگین تجارت پیام)

258

کاربردها و اثرات جانبی اسید فسفریک(نگین تجارت پیام) تولید کود مانند کود های فسفات دار مانند دی امونیم فسفات و مونو آمونیم فسفات و..... تولید شوینده هایی مانند سدیم تری پلی فسفات و سدیم تری فسفات. تولید مواد پاک کننده فسفات صنعتی. از پاک کننده های اسید فسفریک برای نرم کردن 54571 021 http://aryachemical.com/index.aspx