فرار جوانان...

65
طبق آمار هر ساله تعداد زیادی از جوانان با استعداد این سرزمین پی آینده ای نامعلوم به کشور های دیگر رهسپار می شوند...
pixel