پشت پا دمبل بدنسازی

1,559

پشت پا دمبل روی میز شیب دار به شکم دراز بکشید و دمبل بین پاهایتان قرار دهید. کامل پایین سپس کامل بالا و مکس کنید کامل پایین و بالا مکس http://badansazy.com

تورج امین فر
تورج امین فر 113 دنبال کننده