موتزارت- موسیقی کلاسیک برای کودکان

848

با شنیدن موسیقی خوب کودکان می توانند به عملکرد بهتر ذهنی و هوش بالاتری دست پیداکنند و در ضمن هوش موسیقی آنها افزایش پیدا کند.